• Què fem amb els nombres?
 • Operacions amb nombres naturals
 • Potències
 • Operacions amb potències
 • L’arrel quadrada
 • La relació de divisibilitat
 • Múltiples i divisors
 • Nombres primers i compostos
 • Criteris de divisibilitat
 • Descomposició d’un nombre en els factors primers
 • Múltiples i divisors comuns
 • Uns nombres nous: els negatius
 • El conjunt dels nombres enters
 • Suma i resta de nombres enters
 • Multiplicació de nombres enters
 • Divisió de nombres enters
 • Potències i arrels de nombres enters
 • Significat de les xifres decimals
 • Els decimals en la recta numèrica
 • Tipus de nombres decimals
 • Operacions amb nombres decimals
 • Arrels quadrades
 • Els tres significats d'una fracció
 • Fraccions equivalents
 • Suma i resta de Fraccions
 • Producte de fraccions
 • Quocient de fraccions
 • Història dels nombres fraccionaris
 • Relació de proporcionalitat entre magnituds
 • Problemes de proporcionalitat directa
 • Problemes de proporcionalitat inversa
 • Percentatges
 • Problemes de percentatges
 • Mediatriu d'un segment
 • Bisectriu d'un angle
 • Relacions angulars
 • Mesura d'angles
 • Operacions amb mesures angulars
 • Angles en els polígons
 • Angles en la circumferència
 • Simetries en les figures planes
 • Mesura de la longitud
 • Mesura de la superfície
 • Mesures en el rectangle
 • Mesures en el paral·lelogram
 • Mesures en el triangle i en el trapezi
 • Mesures en un polígon
 • Mesures en el cercle
 • Mesures en figures amb la mateixa forma i mida diferent
 • Unitats de mesura tradicionals 
 • Els cossos geomètrics
 • Representació en el plànol: Perspectiva-projeccions-seccions
 • Mesura del volum
 • Volum de prismes i cilindres
 • El Sol, la Terra i la Lluna
Omet Navegació