Unitat 1 - Nombres Fraccionaris i decimals. Percentatges.

 • Fraccions.
 • Operacions amb fraccions.
 • Pas de fracció a decimal.
 • Pas de decimal a fracció.  
 • Nombres racionals.
 • Percentatges.
 • Càlculs amb percentatges.

Unitat 2 - Nombres aproximats. Notació científica.

 • Expressió aproximada de nombres i quantitats.
 • Potenciació.
 • Notació científica.
 • Nombres no racionals.
 • Els nombres reals. 
 • Radicals.

Unitat 3 - El llenguatge algebraic. Equacions.

 • Expressions algebraiques.
 • Equacions de primer grau.
 • Equacions de segon grau.
 • Resolució de problemes mitjançant equacions.
 • Inequacions. Resolució.

Unitat 4 - Sistemes d'equacions.

 • Equacions amb dues incògnites.
 • Sistemes d'equacions.  
 • Mètodes de resolució: substitució, igualació i reducció. 
 • Traducció d'enunciats a sistemes d'equacions. 

Unitat 5 - Semblança.

 • Figures semblants.
 • Teorema de Tales.
 • Semblança de triangles.
 • Semblança en els triangles rectangles.
 • Relació entre les àrees de figures semblants. 

Unitat 6 - Transformacions en el pla.

 • Moviments en el pla.
 • Translacions
 • Girs
 • Simetries axials
 • Homotècies 
 • Composició de transformacions.  

Unitat 7 - Figures en l'espai.

 • Poliedres.
 • Mesures de prismes i piràmides.
 • Mesures de cilindres i cons.
 • Mesures de l'Esfera.
 • Rotació de la Terra: Coordenades geogràfiques.

Unitat 8 - Estadística.

 • Introducció a l'estadística
 • Paràmetres estadístics.
 • Càlcul de la mitjana i desviació en taules de freqüències.
 • Càlcul de la mitjana i la desviació amb Excel 2003.
 • Interpretació conjunta de la mitjana i la desviació.
 • Coeficient de variació.
 • Projecte: Fem estadística amb els companys.

Unitat 9 - Atzar i Probabilitat.

 • Esdeveniments aleatoris.
 • Probabilitat d'un esdeveniment.
 • Probabilitat en experiències regulars. Llei de Laplace.
 • Probabilitat en experiències amb instruments irregulars.