• Els tres significats d'una fracció
  • Fraccions equivalents
  • Suma i resta de Fraccions
  • Producte de fraccions
  • Quocient de fraccions
  • Història dels nombres fraccionaris

Omet Navegació