Unitat 9 - Atzar i Probabilitat.

  • Esdeveniments aleatoris.
  • Probabilitat d'un esdeveniment.
  • Probabilitat en experiències regulars. Llei de Laplace.
  • Probabilitat en experiències amb instruments irregulars.

Omet Navegació