Unitat 8 - Estadística.

  • Introducció a l'estadística
  • Paràmetres estadístics.
  • Càlcul de la mitjana i desviació en taules de freqüències.
  • Càlcul de la mitjana i la desviació amb Excel 2003.
  • Interpretació conjunta de la mitjana i la desviació.
  • Coeficient de variació.
  • Projecte: Fem estadística amb els companys.

Omet Navegació